Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GAS-SERVICE ROY GULPEN VOOR ONDERHOUDS- EN SERVICEABONNEMENTEN

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes/aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot een onderhouds- en service overeenkomst van Gas-Service Roy Gulpen, voor zover hiervan in de offerte en/of overeenkomst niet wordt afgeweken. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de klant is uitgesloten. Daarnaast zijn, voor zover mogelijk en voor zover niet strijdig met deze algemene voorwaarden, op alle offertes/aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing onze Algemene Voorwaarden van Gas-Service Roy Gulpen. Bij strijdigheid zullen onderhavige algemene voorwaarden voorgaan.

Artikel 2. Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt onder navolgende verstaan:

 1. BEDRIJF: Gas-Service Roy Gulpen
 2. KLANT: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een ABONNEMENT met het bedrijf heeft afgesloten.
 3. INSTALLATEUR: Landelijk erkend installatiebedrijf overeenkomstig de regeling voor de erkenning van: elektotechnisch installateur ( REI1994 ) en/of gastechnisch installateur ( REG1994 ) en/of water installateur ( REW1994 ) en/of erkende STEK/F-gassen installateur en/of CO-vrij gecertificeerd installateur (BRL K2500 ).
 4. ADVISEUR: persoon die namens het bedrijf gemachtigd is om een aanbieding te doen.
 5. ABONNEMENT: De overeenkomst tussen de klant en het bedrijf die het bedrijf tijdens de contractperiode verplicht tot het verrichten van onderhoud en het verlenen van service volgens de bij het abonnement behorende productomschrijving.
 6. ONDERHOUD: Alle periodieke werkzaamheden aan het toestel die nodig zijn voor de bedrijfszekerheid en veilig gebruik van het toestel.
 7. STORING: Een gebrek aan het toestel en/of randapparatuur of een onderdeel daarvan, waardoor adequaat functioneren ervan niet meer mogelijk is.
 8. SERVICE: Het geheel aan handelingen, behorende bij het uitvoeren van onderhoud en het verhelpen van storingen.
 9. MATERIAALKOSTEN: kosten, die aan een klant in rekening worden gebracht voor materialen, die niet in het abonnement zijn inbegrepen.
 10. TOESTEL: een apparaat ten behoeve van verwarmen, het bereiden van warm water, koelen, mechanisch afzuigen enz.
 11. TOESTELONDERDELEN: Alle onderdelen die zich binnen de mantel van het toestel bevinden.
 12. RANDAPPARATUUR: onder randapparatuur worden de volgende apparaten respectievelijk onderdelen, niet tot het toestel behorend, verstaan: het expansievat, het overstortventiel, de vulkraan, de inlaatcombinatie, radiatoren, de radiatorkra(a)n(en), leidingwerk, de ( merk gebonden ) thermostaat, rookgasafvoer etc. voor zover van toepassing.

Artikel 3: Voorwaarden voor het sluiten van een abonnement

 1. Het toestel en/of de randapparatuur respectievelijk de aan het toestel verbonden apparatuur en installatie, inclusief radiatoren en leidingen, van de klant dienen ten allen tijde van het sluiten van het abonnement in een goede staat van onderhoud te verkeren en goed te functioneren, één en ander ter voorafgaande beoordeling van het bedrijf.
 2. Het toestel en/of randapparatuur dienen te voldoen aan de geldende Gaskeurvoorschriften en de geldende voorschriften van de fabrikant. Het toestel dient te zijn aangesloten overeenkomstig de hieromtrent geldende voorwaarden, voorschriften en normen.
 3. Het toestel en/of de randapparatuur dient asbestvrij te zijn. Indien toch asbest wordt aangetroffen is het

bedrijf niet verplicht tot het sluiten van een abonnement over te gaan.

 1. Het bedrijf kan in overleg met de klant het toestel en/of de randapparatuur respectievelijk de aan het toestel verbonden apparatuur en installatie alvorens het abonnement ingaat, op kosten van de ( toekomstige ) klant eerst controleren en zonodig saneren op kosten van de klant.

Artikel 4: Herroepingsrecht

 1. Een onderhouds- en service abonnement kan binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst zonder opgave van redenen herroepen of geannuleerd worden middels het algemene herroepingsformulier. Wilt de klant gebruik maken van het herroepingsrecht en heeft de toestelinspectie/onderhoudsbeurt al plaatsgevonden dan is de klant verplicht de kosten hiervan te voldoen.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal het bedrijf dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping terugbetalen, onder aftrek van eventueel verschuldigde kosten van de toestelinspectie/onderhoudsbeurt als in artikel 4.1 omschreven.

Artikel 5: Tarieven

 1. Alle door het bedrijf genoemde tarieven zijn, tenzij anders schriftelijk vermeld, inclusief BTW. De tarieven kunnen door het bedrijf gewijzigd worden.
 2. Indien het bedrijf een tariefsverhoging vaststelt welke meer is dan de landelijk index in de branche, de indexering op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS, zal het bedrijf de verhoging tenminste 30 dagen voor de verhoging aankondigen.
 3. Als aankondiging geldt een algemene kennisgeving, geplaatst op de website van het bedrijf, dat de tarieven zijn gewijzigd.
 4. Indien een klant de tariefsverhoging conform lid 2 van dit artikel niet accepteert, kan de klant het abonnement opzeggen mits dit schriftelijk en binnen één maand na de ingangsdatum van de tariefsverhoging geschiedt.

Artikel 6: Verplichtingen van het bedrijf

 1. Het bedrijf zal de met de klant overeengekomen werkzaamheden als een goed vakman uitvoeren.
 2. Het bedrijf zal in geval zich gebreken voordoen, deze zo spoedig mogelijk verhelpen. Indien er reparaties nodig zijn buiten de werkingssfeer van het abonnement, zal niet tot uitvoering worden overgegaan tenzij de klant uitdrukkelijk met het uitvoeren van de werkzaamheden heeft ingestemd.
 3. Werkzaamheden buiten het kader van het abonnement zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Onderhoud

 1. Het abonnement omvat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, onderhoud aan het toestel dat volgens de onderhoudssystematiek van de fabrikant van het toestel dient te worden uitgevoerd. Van de onderhoudsfrequentie volgens de fabrikant kan door het bedrijf worden afgeweken.
 2. Het onderhoud per toestel geschied eens per 12 of 24 maanden, waarbij het onderhoud plaatsvindt niet eerder dan 9 of 21 maanden na, respectievelijk niet later van 15 of 27 maanden volgend op het laatste servicebezoek.

Artikel 8: Storingen

 1. Het bedrijf is in geval van dringende storingen bereikbaar. Buiten kantoortijden kan de storing worden gemeld op een antwoordapparaat.
 2. In geval van storingen aan een toestel en/of randapparatuur zal het bedrijf binnen 24 uur na de melding van de storing trachten de storing te verhelpen, tenzij een spoedeisend karakter ontbreekt.
 3. Bij storingen die in de garantiebepalingen vallen van een installateur en/of fabrikant dient de klant het garantiebewijs te tonen aan de medewerker van het bedrijf. Indien de klant het garantiebewijs niet kan tonen , is de klant de kosten van het verhelpen van de storing aan het bedrijf verschuldigd. Storingen die niet vallen onder de garantiebepalingen van de installateur en/of de fabrikant, komen voor rekening van de klant.
 4. Storingen ten gevolge van overmacht, blikseminslag, brand, toevallige of gemoedwillige beschadiging dan wel onoordeelkundige bediening of ten gevolgen van werk dat is uitgevoerd door anderen dan het bedrijf vallen buiten het abonnement.
 5. In geval van onterechte storingsmeldingen brengt het bedrijf voorrijdkosten en arbeidsloon in rekening alsmede de kosten voor het nodeloos verschijnen van de medewerker van het bedrijf.

Artikel 9: Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient het bedrijf in de gelegenheid te stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten en dient, op verzoek, aansluitingsmogelijkheden voor de ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden benodigde elektra, gas en water ter beschikking te stellen. De klant dient ervoor te zorgen dat het toestel en/of de randapparatuur, waaraan gewerkt moet worden, voor de medewerker van het bedrijf goed toegankelijk is.
 2. De klant is verplicht om ervoor zorg te dragen dat het bedrijf, nadat een afspraak is gemaakt ter opheffing van een storing en/of het uitvoeren van onderhoud, ook daadwerkelijk toegang tot het pand waarin het toestel is geplaatst verkrijgt. Indien de klant hiermee in gebreke blijf, brengt het bedrijf de voorrijdkosten in rekening alsmede de kosten voor het nodeloos verschijnen van een medewerker van het bedrijf. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de klant de service c.q. het onderhoud alsnog te laten verrichten.
 3. Indien de klant het toestel vervangt dient hij dit te melden aan het bedrijf.
 4. De klant is verantwoordelijk voor de afname van gas met de juiste gaskwaliteit conform de toestelspecificatie.
 5. De klant zorgt voor een deugdelijke/afdoende opstalverzekering.
 6. De klant verplicht zich om alle verplichtingen ingevolge de overeenkomst stipt en volledig na te komen, waaronder onder andere het betalen van termijnen.

Artikel 10: Betaling en kosten

 1. De vergoedingen die ingevolge het abonnement verschuldigd zijn worden bij de klant in rekening gebracht.
 2. De vergoedingen voor werkzaamheden buiten het kader van het abonnement zullen contant of per pin worden voldaan dan wel in rekening worden gebracht. In geval van contante betaling door de klant geldt het getekende servicerapport als factuur en tevens als kwitantie.
 3. Een factuur dient door de klant te worden voldaan binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de vergoedingen en/of facturen wordt de klant wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin wordt door het bedrijf een aanmaning verzonden waarin de klant nogmaals in de gelegenheid wordt gesteld de factuur binnen 8 dagen na ontvangst van de aanmaning te betalen en waarin wordt vermeld welk bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten na het verstrijken van de 8 dagen bij de klant in rekening worden gebracht. Indien de klant een rechtspersoon is , zijn naast de buitengerechtelijke incassokosten, ook administratiekosten verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de klant bovendien de van toepassing zijnde wettelijke rente verschuldigd.
 4. Bij niet tijdige of volledige betaling van de vergoedingen en/of facturen schort het bedrijf al zijn verplichtingen, voortvloeiend uit het abonnement op, totdat alsnog door de klant al hetgeen de klant verschuldigd is, betaald is.
 5. Het niet-gebruiken van het toestel, alsmede het niet goed functioneren van het toestel, levert heen redenen op voor staking dan wel opschorting van de betalingsverplichting. Onder niet-gebruiken wordt mede verstaan het niet kunnen gebruiken van het toestel indien de elektriciteit-, water- en/of gaslevering, om wat voor reden dan ook is onderbroken.

Artikel 11: Duur en einde van het Abonnement

 1. Een abonnement gaat in op het tijdstip dat door bedrijf en klant is overeengekomen, normaliter de datum van de onderhoudsbeurt. Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van 12 of 24 maanden, tenzij anders in het contract is overeengekomen, en kan schriftelijk worden opgezegd op ieder moment zonder restitutie. Indien het abonnement niet wordt opgezegd, word het abonnement voor onbepaalde tijd voortgezet.
 2. Het bedrijf is ten alle tijden gerechtigd het abonnement tussentijds te beëindigen indien de klant toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
 3. De klant is te allen tijde gerechtigd het abonnement tussentijds te beëindigen indien het bedrijf aantoonbaar ernstig en aanhoudend tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
 4. Indien het toestel ouder dan 15 jaar wordt kan de abonnementsvorm wijzigen in een Basis abonnement.
 5. Het bedrijf kan het contract beëindigen en/of wijzigen indien blijkt dat onderdelen niet meer verkrijgbaar zijn dan wel reparatie om ( veiligheid ) technische of economische redenen niet meer verantwoord is.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Het bedrijf is aansprakelijk voor schade voor zover deze aan hem aantoonbaar kan worden toegerekend tot een maximum bedrag conform de dekking van de WA-polis van het bedrijf.
 2. Het bedrijf is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade, winst- of inkomensderving daaronder begrepen. Evenmin is het bedrijf aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, water, blikseminslag, vervuiling van binnenleidingen, schade aan schilder-, binnen- en installatiewerk, etc. of leidinglekkage, of storingen in het water-, gas-, of elektriciteitsnet.
 3. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien de klant het bedrijf niet in de gelegenheid heeft gesteld het reguliere en/of benodigde onderhoud uit te voeren.
 4. Het bedrijf is nimmer aansprakelijk in de ruimste zin des woords ter zake van de afname van gas met de onjuiste/andersoortig gaskwaliteit in de ruimste zin des woords.
 5. Het bedrijf vrijwaart het bedrijf voor aanspraken van derden in de ruimste zin des woords.
 6. De klant is aansprakelijk voor alle schade aan het toestel toegebracht die niet zijn oorzaak vindt in normaal huishoudelijk gebruik. De schade wordt door het bedrijf hersteld voor rekening van de klant.
 7. Schade die geen verband houdt met huishoudelijk gebruik, aldus zakelijk/bedrijfsmatig gebruik, is volledig uitgesloten.
 8. Indien zich door leveranciers/producenten van het bedrijf geïnitieerde terugroep-acties voordoen i.v.m. bij de fabricage of verpakking ontstane productgebreke, dient de klant met de betreffende zaken/goederen te handelen conform de door het bedrijf of namens leveranciers/producenten in die gevalle bekendgemaakte terugroep-procedure. Indien het bedrijf en/of leveranciers/producenten naar haar/hun oordeel genoodzaakt is/zijn maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde terugroep-acties ter voorkoming van ( verdere ) schade ten gevolge van aanspraken op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de klant zich aan zulke maatregelen voor eigen rekening en risico medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkheidsstelling. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade en kosten in de ruimste zin des woords verband houdende met terugroep- procedures/acties.
 9. Schade aan eigendommen van derden die het bedrijf ter vervoer of ter bewerking zijn toevertrouwd of die zij in huur of bruikleen of krachtens enige overeenkomst onder hun opzicht hebben; zijn uitgesloten.
 10. De klant is verantwoordelijk voor alle schade welke ontstaan bij vermissing, ontvreemding of het anderszins verloren raken van het toestel. De klant zorgt voor een deugdelijke/afdoende opstalverzekering.
 11. Indien aan het toestel/de installatie of de daaraan verbonden installaties, rookgasafvoeren, muurdoorvoeren of ventilatievoorzieningen na de toestel- en installatiekeuring werkzaamheden zijn uitgevoerd of voorzieningen zijn getroffen door de klant of door derden al dan niet in opdracht van de klant, is het bedrijf niet gehouden tot vergoeding van schade, of enige vorm van kosten, die hiervan een gevolg is.

Artikel 13: Overmacht

Indien één van de partijen ten gevolge van overmacht niet meer in staat is zijn verplichtingen na te komen, neemt hij terstond contact op met de andere partij teneinde te bezien hoe tot een redelijke oplossing gekomen kan worden.

Artikel 14: Geschillen, salvatorische clausule en toepasselijk recht

 1. Eventuele geschillen tussen beide partijen zullen bij uitsluiting door de bevoegde rechter van de rechtbank van Limburg worden beoordeeld.
 2. Ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling in het abonnement of deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen in het abonnement of deze voorwaarden, respectievelijk de daarin vervatte geldige onderdelen onverlet. Partijen verbinden zich ertoe om, als dit geval zich voordoet, de ongeldige bepaling door een naar zin en doel overeenkomstige geldige bepaling te vervangen.
 3. Op alle overeenkomsten en zaken verband houdend met een abonnement of deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: Slotbepaling

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden van Gas-Service Roy Gulpen voor onderhouds- en service abonnementen”
 2. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt op verzoek van de klant kosteloos toegezonden. De algemene voorwaarden staan tevens ter inzage op de website van het bedrijf, www.cvgasservice.nl.
 3. De laatste versie van de algemene voorwaarden is steeds integraal van toepassing.
 4. Het bedrijf is gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel dan wel aan derde.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn eigendom van het bedrijf en mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt, gewijzigd en/of vermenigvuldigd.
 6. Deze algemene voorwaarden kunnen door het bedrijf worden gewijzigd. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande abonnementen. Wijzigingen treden eerst in werking 30 dagen na de dag waarop de wijzigingen bekend zijn gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere of eerdere datum van in werking treden is vermeld.
 7. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt op verzoek van de klant onverwijld kosteloos toegezonden. De onderhouds- en serviceabonnement wordt dan, met inachtneming van de wijziging, stilzwijgend voortgezet.
 8. Als bekendmaking van de wijziging geld een kennisgeving, geplaatst op de website van het bedrijf, dat de voorwaarden zijn gewijzigd.
 9. Indien de klant een wijziging niet wenst te accepteren kan de overeenkomst binnen één maand na ingang van de nieuwe voorwaarden opzeggen.

V15/01

Abonnementen

Voor een optimale werking van uw cv- en warmwater toestellen is periodiek onderhoud essentieel. Met een onderhouds- en Service abonnement bij Gas-Service Roy Gulpen weet u zeker dat u er warm bij zit!

Met periodiek onderhoud blijft uw toestel in top conditie. De kans op storingen wordt tot een minimum beperkt. Ook verlengt u de levensduur van het toestel en behoud u het hoogste rendement !

Deskundig, eerlijk, persoonlijk en duurzaam advies.

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij werken daarom uitsluitend met A-merk producten. Zo zijn wij Premium dealer van ATAG.
Deze cv- toestellen zijn uiterst zuinig, comfortabel en betrouwbaar.